VOORWAARDEN

Indien u wenst een tent te huren bij 'huur-een-partytent.be' dan gaat u akkoord met onze onderstaande voorwaarden en afspraken. Bij het ondertekenen van het contract vragen wij ook onderstaande voorwaarden te ondertekenen. Wij mailen u het contact en de voorwaarden toe. Bij twijfel kan u ons altijd contacteren via de contactpagina. Alvast dank.

 • Het saldo wordt telkens betaald bij de levering/afhaling van de goederen.

 • Alle prijzen zijn aangegeven incl. btw.

 • Alle prijzen zijn per verhuurperiode (meestal een weekend of enkele dagen). Voor langere perioden zal er een prijs afgesproken worden. 

 • Leveringen en plaatsingen in Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne zijn inbegrepen in de huurprijs vanaf een totaalverhuurprijs van €85 incl. btw. Er worden telkens 2 personen gevraagd om te helpen opzetten.

 • Indien de plaats en het uur waar de tent dient geleverd of opgehaald worden niet overeen komt met de afspraken kan een kilometervergoeding aangerekend worden.

 • Indien er vervoerskosten worden aangerekend zal dit vermeld worden in het contact van 'huur-een-partytent.be', meer info via ons contactformulier.

 • 'huur-een-partytent.be' kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden, en dit zowel tijdens de opbouw, afbraak, als tijdens de stand van het goed. De huurder dient zijn voorzorg te nemen door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. De huurder moet ook instaan voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillige personeel, de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van 'huur-een-partytent.be' en vallen niet onder zijn ongevallenverzekering. 'huur-een-partytent.be' is niet aansprakelijk voor de helpers, noch voor ongevallen, die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.

 • De verzekering voor het gehuurde materiaal is ten laste van de huurder. Bij gebreke aan een verzekering valt alle aangebrachte schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc ten laste van de huurder.

 • Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze verhuur, zonder enige recht op schadevergoeding vanwege de huurder.

 • De huurder neemt de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich voor de keuze van een voldoende vlak terrein waar hij dient in te staan voor de signalisatie van alle aanwezige leidingen en mogelijke
  hindernissen. 'huur-een-partytent.be' behoudt zich het recht voor de plaatsing op een bepaald terrein te weigeren indien deze te gevaarlijk of onmogelijk is. In dit geval heeft de verhuurder recht op een schadevergoeding.

 • Zowel bij de levering/plaatsing als bij de ophaling/afbraak dient de huurder of zijn afgevaardigde aanwezig te zijn om tegensprekelijk de staat der verhuurde goederen vast te stellen. Bij gebreke daaraan zal worden aangenomen dat de goederen in goede staat werden afgeleverd.

 • Bij een verbreking van de huurovereenkomst minder dan 14 dagen voor de huurdatum dient 50% van de huurprijs betaald te worden.

 • Bij windstoten van meer dan 80km/u dient de tent volledig ontruimd en afgesloten te worden. Dit om de aanwezigen hun veiligheid te garanderen.

 • Bij sneeuwval dient de verwarming van de tent aangezet te worden. Dit om de ontdooiing van de sneeuw op de zeilen te bevorderen.

 • Verboden tot het kleven van stickers en/of plakband op de zeilen. Specifieke brandhaarden zoals: barbecue, frituren, fakkels, .... zijn verboden binnenin de tent.

 • Alle betalingen geschieden CONTANT voor het beëindigen van de opbouw. Bij wanbetaling zal van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ad. 12 %
  alsmede een schadebeding ad. 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR. Partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat bij een eventueel geschil enkel de Rechtbanken van het arrondissement te Veurne bevoegd zijn.

 • Alle materialen zijn in onberispelijke staat gekeurd door de huurder. Bij eventuele gebreken vastgesteld na gebruik zullen de kosten voor reparatie en/of vervanging door de huurder volledig terugbetaald worden.